Inquiry
Form loading...
0102

Wada berýäris

Haýsy kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolsaňyz, iň uly ünsümizi we kararymyzy alarsyňyz. Biz her bir müşderä hormat goýýarys, sebäbi siziň kanagatlandyrmagyňyz esasy maksadymyzdyr.

has giňişleýin gör
kompaniýa hakda has giňişleýin biliňwideo-btn-play

Esasy önümimiz

Vanna otaglaryny arassalamak we öý bezegi üçin bir bitewi çözgüt hödürlemegi maksat edinýän öňdebaryjy topar.

Aýratyn hil, innowasiýa höwesi, müşderi görkezmeleri

Önümimiziň hili diňe bir wadamyz däl; bu biziň ynanjymyz. Her önüm, siziň üçin iň ygtybarly we täsirli saýlawdygyna göz ýetirmek üçin berk synagdan we hil gözegçiliginden geçýär.

 • Hil kepilligi
 • Çalt eltip bermek
 • Bahanyň artykmaçlygy
 • Özbaşdaklaşdyrma
 • Satuwdan soň goldaw
 • Çalt jogap
 • Çalt gözleg we gözleg
 • Az sargyt mukdary

Innowasiýa biziň DNK-da. Üýtgeýän zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin täze usullary we çözgütleri yzygiderli gözleýäris. Her önümiň dizaýny we ösüşi, talaplaryňyza laýyk gelmek üçin giňişleýin gözlegleri we amaly synaglary öz içine alýar.

 • Güýçli gözleg we barlag toparlary
 • Ulanyjy merkezi dizaýny
 • Ösen synag enjamlary
 • Çekeleşikli gözleg we barlag işleri
 • Awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalary
 • Hil dolandyryş ulgamlary
 • Halkara hil şahadatnamalary
 • Täze tehnologiýa goşundylary

Woolworths, Home Depot, Spar we Coles ýaly bölekleýin ägirtler bilen ýakyndan işleşip, ajaýyp önümleri hödürleýäris we olaryň ynamdar hyzmatdaşlarydyrys.

 • Productioneterlik önümçilik kuwwaty
 • Ygtybarly gözegçilik ulgamlary
 • Önümiň yzygiderli täzelikleri
 • Çeýe sargyt ulgamlary
 • Bölekleýin taýýar gaplama hyzmatlary
 • Öz ammary
 • Dükanda mahabat we çäreler
 • Maglumatlaryň seljerişi

SIZDEN hemişe IEST GOWY Netijeleri almagyňyzy üpjün ederis.

 • Bazar paýynyň artmagy

  30%

  Bazar paýynyň artmagy

  Geçen ýylda bazar paýymyz 30% ýokarlandy, bu önümlerimiziň bazardaky meşhurlygynyň artýandygyny görkezýär.

 • Müşderi kanagatlandyrmagy

  98%

  Müşderi kanagatlandyrmagy

  Müşderileriň kanagatlanmak derejesiniň 98% -e ýetendigimize buýsanýarys, ajaýyp hil we ajaýyp hyzmatlara ygrarlylygymyzyň subutnamasy.

 • Önümiň ösüş tizligi

  10+

  Önümiň ösüş tizligi

  Önümlerimiziň elmydama innowasiýa we bäsdeşlige ukyply bolmagyny üpjün edip, her ýyl 10-dan gowrak täze önüm hödürleýäris.

 • Çalt jogap

  24/7

  Çalt jogap

  Müşderileriň öz wagtynda kömek almagyny üpjün etmek üçin çalt jogaplar bilen 24/7 müşderi goldawyny hödürleýäris.

Önüm seriýasy

Döwrebap iki zawod işleýäris,

gündelik arassalaýyş önümlerini, howany ideg etmek we öý haýwanlaryna ideg önümlerini öndürmekde ýöriteleşen biri bilen.

Beýleki zawodda duş gapylary, hammam we dürli hammam esbaplary ýaly hammam önümleri öndürilýär.

OEM / ODM

Omörite önümler
01
Omörite önümler

OEM-iň tehniki aýratynlyklaryna esaslanýan ýöriteleşdirilen önümleri öndürmek üçin içerki gözleglerimiz bar.

2018-07-16
51-55-nji döwürde lukmançylyk we saglyk üçin üçünji tapgyra ...
jikme-jiklikleri gör
Çykdajylaryň bäsdeşlik ukyby
01
Çykdajylaryň bäsdeşlik ukyby

Netijeliligimiz we tejribämiz OEM hyzmatdaşlaryna ep-esli tygşytlaýar.

2018-07-16
51-55-nji döwürde lukmançylyk we saglyk üçin üçünji tapgyra ...
jikme-jiklikleri gör
Müşderi hyzmaty
01
Müşderi hyzmaty

Hyzmat kämilligi we gatnaşyk gurmak üçin her OEM hyzmatdaşyna aýratyn hasap dolandyryjylaryny belleýäris.

2018-07-16
51-55-nji döwürde lukmançylyk we saglyk üçin üçünji tapgyra ...
jikme-jiklikleri gör
01

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär. Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

iň täze habarlar we bloglar

has giňişleýin gör
Müşderi hyzmaty
Müşderi hyzmaty3
Müşderi hyzmaty2
Müşderi hyzmaty4
Müşderi hyzmaty5
Müşderi hyzmaty6
Müşderi hyzmaty7
Müşderi hyzmaty8
010203